In de eerste eeuwen van onze jaartelling droeg ieder persoon slechts één naam. Deze naam duidde vaak op een bepaalde eigenschap van die persoon of op een bepaalde geboortewens. Daarna ontstonden bijnamen, gegeven ter onderscheiding van andere gelijknamige personen. Deze bijnaam, die iemand bij zijn doopnaam meekreeg, kwam in de 12de eeuw in onze streken in gebruik en werd in de volgende eeuwen een vaste gewoonte, eerst in de Zuidelijke Nederlanden, later in de Noordelijke.
Op 18 augustus 1811, bepaalde Keizer Napoleon van Frankrijk - Nederland was in die tijd door de Fransen bezet gebied - dat iedereen een vaste familienaam moest hebben en werd de huidige Burgerlijke Stand ingevoerd.

 

Oorsprong

 

De oorsprong van familienamen is  terug te voeren op voornamelijk een viertal groepen:
patronymica of vadersnamen;
beroepsnamen;
eigenschapsnamen;
geografische namen.


Voorbeelden van patronymica zijn Peeters(soone), Hendrickx(soone) en Cornelisz(oon).

Kleermaker, Kuiper en Visser zijn duidelijke beroepsnamen.

De Witte, de Groot en Goegebeuren zijn namen die iets over de eigenschappen zeggen.

Geografische namen, bijvoorbeeld van de Velde en Lageveen, zijn namen die wat zeggen over de omgeving waarin die voorouders leefden en ook wel over de eerbied en het ontzag die ze hadden voor hun leefwereld.

 

De familienaam Platvoet

 

De naam Platvoet behoort dus voor wat zijn herkomst betreft duidelijk thuis in de groep eigenschapsnamen, want het is een lichamelijke eigenschap. Het aantal namen dat is afgeleid van het menselijk lichaam in al zijn verscheidenheid is enorm.

De voeten spelen daarbij een hoofdrol, omdat daar zoveel verschillende van zijn.
Het verzamelen van deze namen leidde tot de volgende lijst:

Andevoet (verbastering van eendevoet = platvoet);

Barfoed, Barvoet, Barvoets, Barrevoets, Berrevoets en Bervoets;

Bendervoet;

Bergervoet;

Bindervoet;

Blaevoet en Blavoët, Blauwvoet;

Buijyvoets, Buijvoets, Buyvoets, Beuyvoets , Boyvoets, Beyvoets, Boeyvoets, Byvoets, Bijvoets, Bijvoet;

Crompvoets, Cromvoets, Crummevoet;

Clunsevoet

Cranenvoet

Dellevoet, Dollevoet (dalvoet);

Drievoet (driepoot?);

Fliervoet;

Geilvoet;

Hazevoet, Hasevoets en Haesevoets (voor iemand met vermoedelijk een vreesachtige inborst, iemand die hard wegloopt bij gevaar);

Coevoets, Koevoet, Koevoets, Koeijvoets, Koeyvoets;

Hollevoet, Holvoet (tegenovergestelde van platvoet);

Horrevoets*

Lichtvoet; Ligtvoet;

Minrevoet;

Peerdesvoet

Platvoet (platte voet);

Pleevoet;

Roodvoet, Rootvoet, Roodvoets (verbastering van het Duitse Rothfusz);

Rouvoet;

Schattevoet;

Schuddevoet

Slingervoet;

Stutvoet (voet van een opgekrompen been door heupziekte, die door een stut wordt ondersteund);

Vliervoet, van de;

Voet, van de Voet, Voets, Voeten;

Witvoet;

Wolffvoets;

Zeulevoet;

Zwartvoet.

 

Er bestaan nog meer namen waarin het woord voet voorkomt, maar die hebben geen oorsprong als eigenschapsnaam.

Blijvoet: plant;

Helvoet, Nieuw-Helvoet: voormalig dorp dat nu deel uitmaakt van Hellevoetssluis

ProVoet: landelijke branche organisatie voor de pedicure.

Roosvoet: In 1982 zond de Vara een hoorspel van Dick Buwalda uit onder de titel “Het hoofd van meneer Roosvoet”.

Vlugvoet: bijnaam van Anne van Egmond, tijdens de opnamen van het  TV-programma Sterrenslag in 1980;

 

* Horrevoets is, net als de naam Horrevorst, een verbasterde vorm van de naam Hoirevoorts. Het is geen eigenschapsnaam, maar een naam ontleend aan de plaats van herkomst. Hoire-voorts betekend slijkige-voorde, een doorwaadbare plaats (zie ook Platevoet).

 

De familienaam Platevoet

 

De naam Platevoet behoort, in tegenstelling de naam Platvoet, niet tot de groep eigenschapsnamen.

In het Midden Nederlands Woordenboek wordt het woord Platvorde beschreven. Platvorde, Platvoorde of Platvoerde komt in 1312 voor in Oudenaarde, dat ten zuiden van het Belgische Gent ligt. Het is samengesteld uit het bijvoeglijke naamwoord plat en het zelfstandig naamwoord voorde. Plat betekent ondiep, zacht of week en voorde betekent doorwaadbare plaats. Het is dus een bepaalde plaats en de naam komt alleen voor als toenaam: Woitijn de meyere Justaes van Platvoerde. Aangenomen moet worden dat voet in de naam Platevoet, net als in de naam Horrevoets, staat voor voorde.

Familienamen

Tekstvak:

Rubrieken:

3

4

5

6

7

8

9

Tekstvak:

4

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak: